skip to Main Content

Verklaring coronavirus Powerspex

Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook voor de partijen waarmee Powerspex werkt. Met dit bericht informeren wij u over de mogelijke gevolgen van het coronavirus voor de werkzaamheden van Powerspex.

Powerspex houdt de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwlettend in de gaten. Hierbij nemen wij de veiligheid en gezondheid van onze klanten, onze medewerkers, leveranciers en partners zeer serieus. Omdat het om een ernstig en zeer besmettelijk virus gaat, doen wij ons uiterste best om de verspreiding van het coronavirus te helpen verminderen. Daartoe worden de richtlijnen van de overheid en de gezondheidsautoriteiten strikt opgevolgd. Tegelijkertijd blijven wij ons elke dag inzetten voor de uitvoering van uw en onze projecten. 

Wij stellen daarom alles in het werk om de impact van het coronavirus voor lopende en toekomstige projecten tot een minimum te beperken. Op dit moment is niet te voorzien hoe het virus zich de komende tijd zal ontwikkelen en welke invloed het virus zal hebben op ons allemaal. Daarnaast kunnen mogelijk meer ingrijpender maatregelen van de overheid volgen.

Gezien deze onzekerheden kunnen wij niet op voorhand uitsluiten dat in de (nabije) toekomst in sommige gevallen mogelijk (plannings-)problemen kunnen ontstaan. Mocht blijken dat zich dit bij onze projecten gaat voordoen, dan zullen wij de betreffende partijen hierover zo spoedig mogelijk informeren. In overleg zullen wij dan de te nemen maatregelen bespreken om de gevolgen zoveel als mogelijk te beperken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben over één van onze projecten, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Powerspex.

Voor de afdelingen in onze kantoren stimuleren wij zo veel mogelijk het online thuis werken. Niet urgente bezoeken aan onze kantoren stellen wij voorlopig graag even uit. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Statement Powerspex corona virus

The corona virus leads to many questions, also for the parties with whom Powerspex works. With this message we inform you about the possible consequences of the corona virus for the activities of Powerspex.

Powerspex keeps a close eye on developments related to the coronavirus. We take the health and safety of our customers, our employees, suppliers and partners very seriously. Since this is a serious and highly contagious virus, we make every effort to help reduce the spread of the corona virus. To this end, the guidelines of the government and the health authorities are strictly followed. At the same time, we remain committed to implementing your and our projects every day.

We therefore make every effort to minimize the impact of the corona virus on current and future projects. At the moment it is impossible to predict how the virus will develop in the near future and how it will affect all of us. In addition, more drastic measures by the government may follow.

In view of these uncertainties, we cannot rule out in advance that (planning) problems may arise in some cases in the (near) future. Should it appear that this will occur in our projects, we will inform the parties concerned as soon as possible. In consultation we will then discuss the measures to be taken to limit the consequences as much as possible.

We trust to have informed you sufficiently for this moment. If you have any questions about one of our projects as a result of this message, please contact your Powerspex contact.

Back To Top